Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOZYCZALNI

1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje przez podpisanie Umowy Najmu.

3. Produkt uważa się za wypożyczony z chwilą gdy opuści on teren wypożyczalni. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane. Klient odbierając produkt w wypożyczalni powinien sprawdzić jego stan i kompletność

4. Warunkiem wypożyczenia jest okazanie dowodu osobistego oraz wpłacenie całej wartości ceny usługi wypożyczenia oraz kaucji zwrotnej.

5. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim zostały wypożyczone.

6. Nie zwrócenie stroju w uzgodnionym terminie zwrotu spowoduje naliczanie opłaty karnej w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki.

7. Klient może dokonć rezerwacji stroju telefonicznie na bieżący weekend. Taka rezerwacja jest ważna przez okres 24h.W tym czasie klient dokonuje odbioru stroju i wpłaty należności za wypożyczenie.

8. Klient nie może dokonywa żadnych napraw produktu.

9. Klient nie może czyścić produktu.

10. W przypadku niedokonania zwrotu stroju bądź nieodwracalnego uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiści kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju ustalonej w dniu jego wypożyczenia lub pokryć koszty naprawy.

11. Rezerwacja na wyłączność .Istnieje możliwość zastrzeżenia ,aby suknia ślubna, którą klient chce wypożyczyć nie była mierzona ani wypożyczana nikomu innemu. W takim przypadku Klient zobowiązuje się ponieść dodatkową opłatę w wysokości 100zl. Za każdy miesiąc rezerwacji, podpisać umowę i wpłacić całą zawartość za wypożyczenie danej sukni.